Chọn trường đại học phù hợp nhất với bạn tại Anh!

Công cụ tính tiềm năng ứng tuyển đại học tại Vương quốc Anh của Crimson

Nhập điểm IB, CAIE/UK A-level hoặc của bạn và các thông tin khác vào bên dưới để nhận được danh sách các trường đại học phù hợp nhất với bạn

Background

What is your name?

What is your phone number?

▾ select...

What is your current school?

What country do you live in?

Qualifications

IB Scores

Search for a subject

Theory of Knowledge

Extended Essay

UK or CAIE A-Level Scores

Search for a subject

Preferences

Intended Study Area

Importance

Target Proximity to Large City (>1M population)

Importance

General Prestige of School

Study Area Prestige of School